Skriv ut|Tipsa om sidan

2011-02-25

Tips inför lönesamtalet

Rätt Lön
För att nå ett bra resultat i samtalet om lön ska du börja se dig själv som en investering. Det ska löna sig att göra goda arbetsinsatser ─ både för arbetsgivaren och dig. Förbered lönesamtalet väl.

Innan du går in i en diskussion om lön så ska du gå igenom allt material som kan påverka diskussionen och klara ut vad du vill uppnå. Gå igenom dokumentation från tidigare lönesamtal och eventuella överenskommelser. Vad kom ni överens om sist ni pratade lön?

Ta reda på vad som framgår av lönepolicy och lönekriterier
Många verksamheter har en lönepolicy som talar om hur lönesättningen ska användas i företaget. I vissa verksamheter finns också tydliga lönekriterier som ska ligga till grund för lönesättningen.
Lönepolicyns förlängda arm är lönekriterierna. Tydliga lönekriterier ska tillmötesgå lönepolicyn och verksamhetsmålen men också låta sig mätas eller utvärderas. Det är därför viktigt att du och din chef är överens om syftet med kriterierna, tolkningen och graderingar (bedömningsskala) av dessa.

Gör en löneanalys
Gör en marknadsanalys av ditt löneläge. Vad är en rimlig lön på marknaden för din typ av uppdrag och din kompetens? För att få en uppfattning om vilket spann som är rimligt bör du ha tagit reda på fakta. Aktuellt marknadslöneläge hittar du här på Löneguiden. Finns en lönekartläggning så kan den innehålla information om lönebilden eller lönespann för just ditt arbete.

Sätt upp mål
När det gäller ditt lönesamtal måste du ha ett klart mål för vad du vill uppnå. Fundera också på var din miniminivå går. Ibland kan det vara svårt att nå ända fram i lönediskussionen. Då kan det vara klokt att ha funderat på alternativ till lön. Finns det annat som kan vara intressant för din del?
• Kortare eller flexiblare arbetstider
• Längre semester
• Bil
• Sjukförsäkring
• Utbildning
• Spännande arbetsuppgifter
• Pensionsförsäkring

Ditt uppdrag
Är du och din chef överens om vad du förväntas göra i ditt uppdrag? Stämmer det med vad du verkligen gör? För din egen skull är det viktigt att ni har en gemensam bild av ditt ansvar och uppdrag, och vilken betydelse ditt uppdrag har för verksamheten.
Några frågor som kan vara till hjälp för att ringa in ditt uppdrags ansvar och karaktär:
• Vilka speciella krav ställer verksamheten på dig som chef?
• Vilket formellt ansvar har du?
• Vilka krav ställs på att du driver förändringar och gör visioner tydliga?
• Vilken roll spelar du för verksamhetens resultat och utveckling?
• Vilka konkreta förväntningar på resultat finns?
• Vilka förutsättningar och resurser har du för att nå resultatet?

Din kompetens
Ett bra resultat och en bra löneutveckling förutsätter att du har en vilja att utveckla din kompetens och konkurrenskraft. Vilka förändringar är på gång i din verksamhet och i omvärlden? Hur kommer de att påverka ditt arbete? Vad behöver du utveckla?

Vad är kompetens?
Kompetens är en persons förmåga att framgångsrikt utföra ett arbete eller en uppgift. Det är något relativt och mycket mer än rena faktakunskaper. Då begreppet kan tolkas olika är det viktigt att ni är överens om tolkningen. Förutom faktakunskaper (formell kunskap) ingår i begreppet även mer informella delar. I ditt chefsjobb ingår att umgås med människor, att leda, entusiasmera, ta itu med konflikter och att lotsa andra människor i deras utveckling.

Sätt ord på din kompetens
Kartlägg både din formella och informella kompetens. Har du under året införskaffat dig ny kunskap eller har du under året lärt dig att hantera vissa problem eller frågor? Tänk på att även kunna visa prov på att du har tillämpat dina nyförvärvade kunskaper på ett framgångsrikt sätt.

Sätt ord på det du kan, vet och vill! Fundera också på hur du kommunicerar, vilka ord du använder för att beskriva din kompetens. Den kompetens som är självklar för dig är kanske inte det för andra.

Ett sätt är att tänka igenom vilka som är dina styrkor:
• Vilka situationer är du bra på att hantera?
• Plocka ut ett exempel på en sådan situation och fundera på vilka insatser du bidrog med?
• Vad fick dig att gå i mål med uppgiften?
• Vad berodde på din kompetens ─ vad var det du kunde, visste och ville för att lyckas med uppgiften?

Specialkompetens
Tänk också igenom vilken speciell kompetens du bidrar med som arbetsgivaren sätter särskilt stort värde på? Finns det någon kompetens som du kanske är rätt ensam om? Eller har du kompetens som du inte använder idag av någon anledning? Har du rent av höjt kraven för arbete från det att du anställdes? För att utveckla din kompetens på sikt behöver du en bild av både dina styrkor och svagheter. Vilken är din egen uppfattning? Be om feedback från din omgivning ─ chef, arbetskamrater och familj.

Ditt resultat
Hur väl du uppfyllt dina mål och dina prestationer är viktiga förutsättningar för lönen. Förbered dig därför på att kunna ge konkreta exempel på dina resultat. När ni sätter upp nya mål är det viktigt att du och din chef är överens om vilka förutsättningar som gäller.
Visa på vad du har lyckats med. Lyft fram uppgifter som du och din enhet har genomfört på ett bra sätt. Generalisera inte, utan se till att ge tydliga och konkreta exempel på resultat. Det kan handla om projekt, uppdrag, samarbetssituationer, kundkontakter som du lyckats bra med. Hur har du agerat för att nå dina mål utifrån de resurser du haft - kompetensutveckling, tid, personal, ekonomi?

Var konkret
Beskriv dina resultat så konkret du kan. Vissa resultat är mätbara, som exempelvis ekonomi. De är enkla att förbereda. Men fundera också kring andra resultat som inte är lika tydligt mätbara och hur du ska kunna beskriva dem på ett konkret sätt. Här är några exempel:
• Hur du har entusiasmerat och stöttat medarbetare
• Hur du aktivt arbetat med att lösa konflikter eller motsättningar
• Hur du hanterat oförutsedda/akuta situationer
• Hur du förnyat eller förändrat verksamheten

Klargör förutsättningarna
För att kunna sätta resultatmål måste ni klargöra:
• Vilka resultat ska du nå?
• När de ska vara uppnådda?
• Hur ni ska bedöma eller mäta resultatet?
• Vilka resurser förfogar du över?

LYCKA TILL!


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS