Skriv ut|Tipsa om sidan

FAQ

Kollektivavtal KFO/KTF Ledarna, gäller från 1 november 2017
Klicka här, öppnas som PDF


Förhandlingsprotokoll - Karensavdrag 2018
Klicka här, öppnas som PDF

För att stötta dig i din roll som chef finns texter, filmer och poddar inom ämnen som är aktuella för de flesta chefer. Logga in på Ledarnas hemsida, under fliken "Stöd i chefsrollen" finner du flera områden som du kan ha nytta av.

-------------------------------------------------------

Arbetsplikt under uppsägningstid?
Ingen generell regel utan föremål för förhandling. Kan se olika ut men om överlämnandet kan ske direkt när den nya organisationen träder i kraft borde uppsägningstiden vara arbetsfri.

Checklista A-Ö vid uppsägning?
Det finns en checklista där allt som skall göras under överlämnandet finns. Där framgår det när du lämnar PC, mobil, passerkort osv.

Företrädesrätt till återanställning?
Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist kan ha företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren om han har behov av att nyanställa i framtiden. Företrädesrätten gäller alltså till ledigt arbete hos arbetsgivaren. En förutsättning för återanställningsrätt är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetstagaren under sammanlagt 12 månader under de senaste tre åren. Arbetstagaren måste också ha tillräckliga kvalifikationer, dvs. kompetens för den aktuella tjänsten. Företrädesrätten gäller i den verksamhet där arbetstagaren tidigare arbetade. Företrädesrätten gäller från uppsägningstillfället, under uppsägningstiden och nio månader efter att anställningen har upphört. Arbetstagaren måste anmäla till arbetsgivaren sitt intresse för återanställning. När flera personer har företrädesrätt, sker återanställningen i turordning efter anställningstid, alltså efter samma huvudprinciper som gällt vid uppsägningarna.

Förhandling om tillsättningar – hur går det till?
Fokus för KTF vid förhandlingarna är att
- bevaka organiseringen av verksamheten dvs hur kommer organisationen se ut
- tillsättningen av tjänsterna i organisationen

Företaget lämnar ett förslag till organisation utan förslag på namn i rutorna.
Facken och företaget har bokade MBL-förhandlingar. Vid dessa förhandlingar gås organisationsförslaget genom tillsammans. KTF har möjlighet att kommentera förslaget och kommentarerna protokollförs.
När företaget och KTF är överens om organisationen kommer företaget med förslag på vilka personer företaget vill tillsätta organisationen med.
KTF får Turordningslistor från företaget. KTF säkerställer att alla KTF-medlemmar är med på dessa
Vid kommande MBL-möten förhandlar facken och företaget om de förslag på tillsättningar som företaget lämnar.
Lista på icke placerade inom varje fack lämnas till de olika fackföreningarna. Företaget har lämnat argument på varför personerna inte är placerade och noterat dessa för varje person. KTF går också genom LAS-tiderna för dessa personer.
Om det finns vakanta tjänster inom organisationen har KTF möjlighet att föreslå KTF-medlemmar till dessa. Att tänka på är att vissa rutor är sk tjänstemannarutor och vissa sk kollektiva rutor. Lagen säger att om KTF vill byta ut en föreslagen person i rutan kan detta endast göras mot en annan KTF:are. Samma sak gäller för alla fack.
Om det finns vakanser i den nya organisationen finns det möjlighet för de som inte är placerade att söka dessa tjänster. Det kan också uppstå nya vakanser om någon av de föreslagna personerna inte är intresserad av föreslagna tjänsten. Tjänsterna annonseras ut när organisationen är klar. Men man har alltså inte ”förtur” till vakansen utan är en av alla som söker till tjänsten

Företagets och KTF:s ambition är att klara av alla ärenden vid lokala förhandlingar. Skulle detta inte lyckas kontaktar KTF ombudsmän hos Ledarna för rådgivning eller central förhandling.
Viktigt för KTF är att förhandla för de personer som får lämna företaget utifrån personernas önskemål. Syftet är att få till så bra avtal som möjligt mellan företaget och individen - för det är just personliga avtal det är frågan om.

Hur samordnas förhandlingarna mellan de olika bolagen i Coop Center?
Alla förhandlingarna inom de olika bolagen samordnas i en förhandlingsgrupp på Coop Center. Förhandlingsgruppen får information även om de lokala förhandlingarna – även om lokala tillsättningar förhandlas i regionerna.

Förmåner under uppsägningstid?
Dina förmåner som t.ex. personalrabatt gäller under uppsägningstiden.

LAS

Varför är det olika LAS-listor för olika delar i företaget?
Ett exempel:
Inom Coop Center finns det 3 olika fackförbund som har 4 turordningslistor vardera.
Anledningen till att det är 4 listor beror på att det inom Coop Center finns 4 olika juridiska enheter, Coop butiker och stormarknader AB, MedMera Bank och central Marknad, Cikab (Coop Inköp och Kategori AB) och Clab (Coop Logistik AB).
Det betyder konkret att de som är anställda inom Cikab har en turordningslista för Handels, 1 för SACO och 1 för KTF/Ledarna. Detsamma gäller för alla andra bolagen.
När det uppstår en övertalighet inom Coop Center så sker en prövning inom respektive bolag och fack för att tillsätta medarbetare med rätt kompetens.

Många har frågat hur någon som har kort LAS tid inom tex Cilab kan vara kvar när medarbetare med många LAS månader inom Coop butiker och stormarknader får sluta?
Det beror helt enkelt på att det är 2 olika bolag och att medarbetare kan åberopa befattning inom det företag som han/hon arbetar under förutsättning att han/hon har den kompetens som krävs.
Detsamma gäller vid återanställningsrätten. Den har han/hon enbart till den arbetsplats (dvs Coop Center) och det bolag som han/hon arbetade inom när han/hon blev uppsagd.

Tillsätts tjänsterna utifrån LAS-listor?
När företaget gör förslag till organisation med namn har företaget ingen skyldighet att göra detta utifrån LAS-tiderna.

Gäller min LAS-tid så att jag kan använda den oavsätt vilket jobb det gäller?
Företaget har delat upp organisationen i funktioner som är öronmärkta antingen kollektivet eller tjänstemän. Man kan endast göra anspråk på sin ”egen” del dvs en tjänsteman till en ”tjänstemannaruta” och en kollektivare till en ”kollektivruta”.
Man kan inte göra anspråk med hjälp av sina LAS-månader till en ruta som inte berörs av omorganisation. Detta kan t.ex. vara en del av totala organisationen som har förhandlats tidigare eller som inte har ändrats.

Leasingbil vid uppsägning
Eftersom bilen är arbetsverktyg skall bilen lämnas tillbaka snarast i samband med att man lämnar sin tjänst.

Ledaravtalet?
Här hittar du Ledaravtalet: du skapar en profil på Ledarnas hemsida. När du har gjort det hittar du alla dina avtal när du loggar in.
Det viktigaste i Ledaravtalet är chefens skyldighet att genomföra Medarbetarsamtal och Lönesamtal med KTF-anslutna medarbetare minst en gång om året.
Vid Medarbetarsamtalet sätter chefen tillsammans med dig målen du skall nå under året.
Vid Lönesamtalet går man genom måluppfyllelsen och hur detta påverkar din lön.
Skulle du inte få någon löneförhöjning alls säger Ledaravtalet att företaget är skyldigt att sätta in åtgärder för att utveckla dig.
Skulle din chef inte ha bokat ett sådant samtal kan du själv påminna om det. Till din hjälp vid lönesamtalet kan du skaffa häftet ”Vässa lönedialogen”. Den kan du ladda ned från Ledarnas hemsida. Den finns under Material/Skrifter.

Länkar:
http://www.ledarna.se/web/
http://www.kp.se/
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/
http://www.ptk.se/
http://www.antenn.se/

Lön

Om man får nytt jobb under uppsägningstiden, får man då lön från båda företagen?
Nej, Coops policy är att uppsägningslönen är avräkningsbar. Den lön som du får under uppsägningstiden är avräkningsbar dvs om du får nytt fast jobb upphör din lön från Coop.
Detta innebär att man får endast lön från den nya arbetsgivaren. Skulle man ha lägre lön än hos KF/Coop betalar KF/Coop mellanskillnaden under uppsägningstiden.

Ny lön vid ny tjänst?
När du blir erbjuden ny tjänst eller tjänst med ändrat innehåll skall du vid samma tillfälle få besked om vad lönen för denna tjänst är. Skulle lönen vara lägre än på din nuvarande tjänst kommer det att ske en lönenedtrappning under en period av 6 månader om skillnaden är större än 10%.

Pension

Nytt jobb efter erbjuden pensionering?
Kan jag ta ett nytt jobb efter att ha antagit erbjuden pensionering ? T ex ett deltidsarbete?
Nej, du anmäler att du avser att gå i pension och därmed sluta arbeta.

Om företaget säger upp mig, måste jag då söka jobb och stå till arbetsmarknadens förfogande trots att jag är 64 år?
Det beror på om du ansöker om a-kassa eller inte. Ingen a-kassa, då behöver du inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

Vilken skattekolumn gäller vid avtalspension?
Den här frågan kan var och en kolla med sitt lokala skattekontor eftersom det är inte generellt. Tänk dock på att som pensionär har man inte jobbavdraget kvar.

Räknas avtalspensionen upp med ”generell” löneökning fram till 65 års ålder?
Nej, ingen löneökning eftersom det inte är anställningsförhållande mellan företaget och den fd anställda.

Blir pensionen exakt lika som om jag jobbar till 65?
Ta direkt kontakt med KP och boka en tid för genomgång av pensionen. KP kan räkna ut exakt hur det ser ut om du antar detta erbjudande eller om du inte gör det!

Vilken pensionsålder talar företaget om , 65 eller 67?
Numera får man säga till om pension, både vid 65 och 67. Men man förutsätter att den första gränsen dvs 65 är den naturliga.

Vad betalar företaget in för sociala avgifter vid erbjuden pension?
Sociala avgifter för den allmänna pensionsdelen betalas in till 65 år. KP-delen betalas inte vid uttag av framtida pension. Däremot betalar företaget in sociala avgifter under uppsägningstiden.

Ta ut vanlig pension?
Det går att ta ut vanlig pension från 61 år. Pensionen är densamma som den skulle vara till man fyllt 80 år utom att den delas på flera månader vilket innebär att den blir lägre.

Blir man uppsagd om man säger nej till erbjudandet om uttag av förtid pension?
Nej, det finns ingen koppling mellan erbjudandet och placeringen i organisationen. Säger man däremot nej till föreslagen tillsättning blir det en separat förhandling. Samma sak om man inte är placerad i den nya organisationen: då blir det en förhandling enligt LAS.

Tacka ja till erbjudandet om förtida uttag om pension när man är eller skall fylla 64?
Nej, då blir det en vanlig uppsägning med en uppsägningstid på 12 månader om man är 55 år och har arbetat mera än 10 år inom företaget.

Semester

Semester under uppsägningstiden?
Om uppsägningstiden sträcker sig över semesterperioden (sommaren) har arbetsgivaren rätt att lägga ut semester under denna tid. Inarbetad och sparad semester utbetalas när anställningen upphör dvs när uppsägningstiden är slut.

Tillsättning av organisation

Hur går tillsättning av den nya organisationen till?
När det gäller förslag på tillsättningar kan facket begära en förhandling. Förhandlingen börjas alltid med en lokal förhandling, t.ex. central organisation eller terminal. Då är det företaget och representanter för den lokala klubbstyrelsen som förhandlar.
Om parterna inte kommer överens i ärendet lokalt kan facket begära en central förhandling. Då sker förhandlingen mellan KFO (arbetsgivarparten) och en ombudsman från Ledarna (arbetstagarparten). Skulle även den förhandlingen stranda kan ärendet drivas till AD (Arbetsdomstol) men det är vare sig medlemmen, företrädaren eller ombudsmannen som kan begära detta utan bedömningen görs av Ledarnas jurister.

Vad tar man hänsyn till vid tillsättningarna?
Det finns en befattningsbeskrivning för varje tjänst. I den definierar man vilken kompetens och vilka personliga egenskaper som krävs för just den tjänsten. I förekommande fall kan befattningsbeskrivningen kompletteras med en arbetsbeskrivning med hänsyn till personens unika kompetens/funktion.

Turordningsregler?
Turordningslista – arbetsgivaren ska upprätta en turordningslista över arbetstagarna enligt principen ”först in – sist ut” eller enligt avtal med de fackliga organisationerna.
Arbetstagaren kan få företräde till fortsatt anställning genom en omplacering bara om han är kompetent eller har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Det betyder att om arbetstagaren uppfyller de krav som arbetsgivaren skulle ställa upp vid en nyrekrytering på den aktuella tjänsten, så är arbetstagarens kvalifikationer tillräckliga. Arbetsgivaren får acceptera att arbetstagaren behöver en viss upplärningsperiod. Den kompetens som krävs för ett arbete kan omfatta både utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet.

Uppsägning

På vilka grunder kan jag bli uppsagd?
Uppsägning kan ske pga arbetsbrist eller personliga skäl och ska alltid vara sakligt grundad och ske efter gällande uppsägningstid.
Uppsägning på grund av arbetsbrist bedöms i regel som sakligt grundad, under förutsättning att arbetsgivaren har sett över möjligheten att erbjuda arbetstagarna annat arbete hos sig. Har omplacerings-utredning inte genomförts är en uppsägning utan saklig grund (LAS 7 §).
Vid samtal med person som blir uppsagd skall
- uppsägningsblankett underskrivas. I blanketten framgår om man har arbetsfri uppsägningstid eller inte och om man har återanställningsrätt eller inte.
- information lämnas om orsaker till varför personen är övertalig
- information ges om när möten med outplacementföretaget äger rum om företaget erbjuden den typen av omställningshjälp.

Vad är Uppsägningsbesked?
Arbetsgivaren ska skriftligt till arbetstagaren personligen lämna besked om uppsägningen. Beskedet ska innehålla information om vad arbetstagaren ska iaktta om han vill ogiltigförklara uppsägningen eller begära skadestånd för en felaktig uppsägning samt om han har företrädesrätt till återanställning och att han måste anmäla sitt intresse för återanställning.

Vad händer om man inte skriver på uppsägningsbeskedet?
Uppsägningen är giltig i och med den förhandling som är gjord med de fackliga parterna.

Varför skall man skriva på en uppsägningsbeskedet?
Dels för att reda ut vad som gäller för återanställningsrätt och dels för att den anställda skall få information om hur man gör vid överklagandet av beslutet.

Varsel/nerdragning av personal

Kan man verkligen dra ner på personal när alla har så mycket att göra att många arbetar kvällar och helger?
Ja, företaget har rätt att göra ändringar i sin verksamhet på ett sätt som företagsledningen bedömer som bäst och effektivast.
Vad kan facket göra i en sådan situation? Facket kan lämna synpunkter på den tänkta organisationen/funktionerna i denna samt de förslag på tillsättningar som företaget lämnar och begära förhandling om dessa.

Vem kan jag fråga?

Vem kontaktar jag när jag behöver hjälp med frågor om anställning?
Du tar alltid kontakt med någon av företrädarna i den lokala klubben i första hand!. Klubben förhandlar för de enskilda medlemmarna. Det är alltid medlemmen som uttrycker sina önskemål om förhandlingsresultatet! Skulle den lokala förhandlingen inte lyckas tar lokala företrädare kontakt med Ledarna för rådgivning eller för att gå vidare till central förhandling.

Vad gör jag om jag inte vill tala med en lokal företrädare?
Ta kontakt med Ledarna genom servicetelefon 0200-87 11 11. Den är bemannad 07.30 – 17.00. Du kan också logga in på Ledarnas hemsida www.ledarna.se och se om du kan hitta svar på dina frågor där.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om a-kassa?
Du ringer till 0200-87 12 12 eller loggar in på hemsidan www.ledarnasakassa.se.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om inkomstförsäkring via Ledarna?
www.ledarna.se eller 0200-87 11 11.

Vart vänder jag mig om jag får ett pensionserbjudande och vill få reda på vad det innebär?
Du tar kontakt med en rådgivare hos KP på telefon 020- 485 485 – öppet 08.00 – 17.00 - eller www.kp.se som kan hjälpa dig ta reda på din pension.

Vart vänder jag mig om jag är orolig och vill tala med någon om min oro?
Du vänder dig till HR (personalavdelningen) som ser till att du får kontakt med en psykolog eller annan person som du kan prata med.

Var hittar jag vad information om uppsägningstider och annat som jag behöver veta om?
De uppsägningstider som gäller för KTF:are finns i kollektivavtalet. Den hittar du på ”Min sida” när du loggar in på din egen sida på www.ledarna.se . Kollektivavtalen finns också i Personalhandboken under Facklig Verksamhet.

Trygghetsrådet
Trygghetsrådet, www.trr.se .
Om du riskerar att bli eller har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan det finnas möjligheter att få stöd av ett trygghetsråd som inrättats gemensamt av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Antenn
www.antenn.se, Outplacement innebär personlig rådgivning för att analysera dina styrkor och personliga förutsättningar samt stöd i arbetet med att skaffa nytt jobb. Antenn lämnar en garanti på att 90% av de som kommer in i outplacement-programmet får nytt jobb inom sex månader. Skulle man inte trivas på sitt nya jobb finns det en möjlighet att komma tillbaka till Antenn. De som gått igenom outplacement får nytt arbete i högre grad än de som inte har gjort det.

Visstidsanställning som upphör under en organisationsförändring
Information om att anställningen upphör till de som har visstidsanställning kommer från HR.

Återanställningsrätt

Vad betyder det att jag avsäger mig återanställningsrätten?
Det betyder att du inte har förtur till de tjänster som eventuellt blir lediga inom det område som du har varit på. Däremot kan du söka jobb inom företaget där du har tillräcklig kompetens. Du kommer att bli bedömd på samma sätt som de övriga sökande till det jobbet.

Överlämnande vid uppsägning

När skall jag lämna över mina arbetsuppgifter om jag blir uppsagd?

Överlämnandet skall ske inom rimlig tid. Företaget har föreslagit en gräns på max 6 veckor. Överlämnandet skall ske i god ordning och kvitteras av både avlämnare och mottagare. Om man har ett projekt kanske man behöver vara kvar till dess att det är avslutat.


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS