Skriv ut|Tipsa om sidan

Historik

1913KFF bildas
1941Bildas Föreningsföreståndar- och tjänstemannasektionen inom KFF
1950

Olof Hultman
I mitten av det förra århundradet bildades KTF efter en  delning av KFF (Kooperativa Föreningsledares Förening) i två sektioner, en föreningsledarsektion och en tjänstemanna dito. Ur den senare kom KTFs verksamhet att utvecklas efter beslut på ett konstituerande möte den 27 augusti 1950. Olof Hultman valdes till föreningens första ordförande. Vi tidpunkten för bildandet fanns 681 konsumentföreningar med ca 1 miljon medlemmar.

1954Ewald Smedberg
1954 efterträder Ewald Smedberg, Olof Hultman. Samtidigt tecknar KTF sin första grupplivförsäkring som sedermera även kommer att omfatta hustrurna.  Året efter bildas KTFs A-kassa. Den affärsmässiga verksamheten utvecklades med nya lagercentraler och i början av 60 talet var 43 i drift. Samtidigt hade föreningarna minskat till 592, medans medlemsantalet ökat till 1,2 miljoner.
1963

Kjell Ericsson
1963 anställer KTF Kjell Ericson som ombudsman, vilken tillika utses till KTF s ordförande. Kjell innehar ordförandeposten till 1968 då han avlöses av Herbert Andersson på posten.

1968Herbert Andersson
1970 finns det 232 konsumentföreningar med 1,6 miljoner medlemmar. En milstolpe är att lagret i Bro invigs samma år.
1972

Bernt Holmqvist
1972 tecknar KTF trygghetsavtal. Samma år blir Bernt Holmqvist ny KTF ordförande.
 1973 fusionerar KTF och föreningsledarna vilket i praktiken innebär en återförening efter 23 år.
 Samma år tar KTF s representant plats i KF s styrelse.
 1977 ansluts KTF till SALF.
 1979 har kooperationen reducerat antalet lagercentraler till 16.
 1980 finns det 152 föreningar med 159 Domusvaruhus 15 Obs! och 16 Obs Interiör.

1983Rune Ström
Bernt Holmqvist blir KTFs ombudsman och ersätts som KTFs ordförande av Rune Ström.
1985

Sven Liljeström
1983 likviderar KTF sin A-kassa för att i stället gå in i SALFs A-kassa. Rune sitter på posten i två år och ersätts 1985 av Sven Liljeström.
 Samma år har vi 23 stormarknader i drift. KF inleder förändringsarbetet från produktionsorientering till marknadsorientering. 1989 representerar Åke Höglund KTF i KFs styrelse.
 1990 inför KTF kollektiv hemförsäkring. 
Samma år har vi 131 föreningar med 81 Domus varuhus 32 stormarknader och 12 interiörvaruhus. 1992 överför Konsum Stockholm sin verksamhet till KF. KF blir därmed ett detaljhandelsföretag. Samtidigt började såväl de detaljhandelsstödjande som industriella industrierna att säljas ut.
 1993 utarbetade KTF s styrelse ett förslag om ett samgående med Handels att föreläggas kongressen påföljande år. Frågan bereddes på ett utlandsseminarium där alla ordföranden skulle ta ställning. Här liksom på den påföljande kongressen var motståndet kompakt, vilket gjorde att styrelsen ställde sina platser till kongressens förfogande. Styrelsen ombads dock att kvarstå. Vår huvudorganisation SALF byter namn till Ledarna. 1995 träffar KTF/Ledarna Ledaravtal med KFO.

1995Åke Larsson
Åke Larsson väljs till KTF s ordförande. 1998 har vi åttio affärsverksamma föreningar med 20 Domusvaruhus 13 stormarknader. Dessutom sex ägarföreningar. KF driver 42 stormarknader och svarar för 65 procent av kooperativ detaljhandel.
1999 firar KTF 50 årsjubileum, samma år som KF har sitt 100 årsjubileum.
1999

Kjell Söder
Kjell Söder tar över som förbundsordförande och innehar posten i sex år. Mdlemsantalet har under snart sextio år haft en såväl uppgång som tillbakagång med en topp på 80 talet med 2600 medlemmar. Från den nivån har vi med alla strukturförändringar – företagsförsäljningar - nedläggningar – neddragningar – omorganisationer och förlorade marknadsandelar tappat nära 1000 medlemmar.
Från att tidigare ha levt i en nära nog skyddad miljö har våra medlemmar liksom andra på arbetsmarknaden gått ut i arbetslöshet. Tidigare var det otänkbart inom kooperationen att någon skulle drabbas av detta.
Det här har också i ett hårdare klimat fört med sig svårigheten att rekrytera medlemmar, och då främst sådana som vill företräda sina kamrater. 

2005

Frank Hjort
Frank Hjort tar över som Förbundsordförande. Vad som framkommit är att föreningarna ska förmås att organisera sig branschvis för att på detta sätt tillvarata kompetensen och förbättra förhandlingsläget mot respektive motpart.

Under en följd av år har KTF arbetat med frågan att gå upp i en större sammanslutning med branschinriktning. Processen har varit långdragen, dels internt inom KTF, men framför allt i samarbetet med de föreningar, där i dag de medlemmar som skulle kunna ingå i den nya branschföreningen finns, då framför allt Enskilda chefsföreningen inom Ledarna och KSK.

I Ledarnas medlemsmatrikel finns över 1000 personer med anknytning till handeln, och frågan har varit vad som händer om dessa bildar en grupp "Ledarne inom Handeln".

KTF motionerar om att Ledarna ska verka för att större grupperingar skapas med branchanknytning och då för KTFs del inom handeln. Till denna motion fick KTF accept. Innebörden blev att Ledarna tillsatt ekonomiska resurser och att en detaljhandelsgrupp bildats. Johan Wiberg tillsammans med ombudsman Bo Reimerth och Frank Hjort ingår i gruppen. I ovanstående finns såväl hot som möjligheter. Hot i form av att det bildas en handelsgrupp vid sidan av KTF. Möjligheten är att vi i KTF tar initiativ att leda och samverka med en sådan grupp under KTFs vingar.

Eftersom Ledarna avser att forma organisationen för att verka från halvårsskiftet 2008 måste frågan lösas. Vi har då drygt ett år på oss till ordinarie kongress i mars 2009.

2011

Johan Wiberg
Johan Wiberg tar över ordförandeposten. En extra utlyst kongress 2011 gör det möjligt att bilda en ny förening för chefer inom Handeln, vilket också blir beslutet på kongressen.

KTF har gått från att vara ett förbund i Ledarna till att vara en förening inom Ledarna och har varit drivande för att skapa Ledare inom Handeln. KTF är en förutsättning för den nya grupperingen. 

KTFs enträgna arbete för att åter besätta så många styrelseposter som möjligt har gett resultat, vilket innebär att KTF åter har en plats i KFs styrelse genom Johan Wiberg. Samtidigt som de regionala avdelningarna i föreningarna allt mer fått acceptans och finns representerade i respektive förenings styrelse i ett flertal av de större föreningarna.

Vid KTFs extra kongress den 26 mars 2011 beslutades att KTF ombildas till ny förening inom Ledarna. Det nya namnet blir Ledarna inom Handeln. Samtliga medlemmar kommer att ingå i föreningen. KTF kvarstår som en koncernklubb där medlemmar inom kooperationen ingår.

Den nya föreningen Ledarna inom Handeln trädde i kraft den 1 maj 2011.


Ledarna inom Handeln verkar för företrädaraktiviteter för KTF medlemmarna samt bygger nätverk i satsningen ”HandelsTransporten” som ett insteg att verka för en förening för Handel Transport & Logistik samt E-Handel.

KTF arbetar med avtalet 408 genom delegation i Ledarnas avtalsenhet och Maria Arrefelt leder frågan om ” Hållbara Chefer ” som blir ett vedertaget begrepp inom Ledarna.

KTF Stämma 2018 beslutar att Ledarna centralt ska vara avtalsbärare mot KFO/FREMIA det innebär samtidigt att alla företrädare samlas under Ledarnas företrädarverksamhet.

En stipendiefond instiftas för medlemmars utveckling och återhämtning.

KTF tar plats i Ledernas förbundsstyrelse genom ordförande Johan Videkorp.


Stort Tack!
Ett stort tack för förtroendet att under så många år få förvalta ordförandeklubban för KTF ,det har varit så många spännande år och så många möten med engagerade människor . Tillsammans har vi fört KTF från ett anslutningsförbund till Ledarna till att vara tongivande i Ledarnas totala verksamhet och till stort gagn för våra medlemmar, vi har förvaltat våra värderingar genom ” Ledarna inom Handeln ” vi har sett till att bredda vår medlemsverksamhet och nätverkande. Vi har befäst vår närvaro genom att ta plats i Ledarna Förbundsstyrelse.

Det är med varm hand jag nu lämnar över klubban till Rosie Karlsson. Rosie kommer full med energi och en trygg gedigen kunskap i vår verksamhet och tillsammans med den nyvalda styrelsen så önskar jag er ett riktigt ”Lycka till”.


2022Rosie Karlsson
Rosie Karlsson  tar över ordförandeposten som första kvinnan i KTFs historia.


 
 


 
 

 


Webb producerad av Kamedia med easyWeb CMS